மர்மமாக இசை மீட்டும் மட்டக்களப்பு வாவி

மர்மம் என்னும் சொல்லானது oxford dictionary க்கு இணங்க ‘ஒரு விடையத்தினை விபரிப்பதற்கு அல்லது விளங்குவதற்கு கடினமானதாகவும் சாத்தியமற்றதாகவும் உள்ளது’ எனவரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே இதை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க விளக்கம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். இங்கு சொல்லப்படும் மர்மமானது மட்டக்களப்பின் சின்னமாக கருதப்படும் மட்டக்களப்பு வாவியின் மிக விசேடமான பாடும் திறமை ஆகும்.

Read more

Reveling the mystery of Batticaloa lagoon

According to Oxford dictionary the word mystery defined as “Something that is difficult or impossible to understand or explain”. So revealing it is to make it understandable or giving an acceptable explanation. The mystery mentioned here is the very special musical ability of Batticaloa lagoon which is iconic to Batticaloa. The lagoon is 56 kilometers long which extends from Eravur (Batticaloa District) in the north to Kalmunai (Ampara District) in the south. To full fill the criteria of a lagoon it

Read more

Guide to Predict Seasonal Rainfall of Batticaloa

INTRODUCTION Batticaloa is one of the district suffers the most due to natural disasters. At the same time main economy of this district is Agriculture, primarily in the form of paddy. Due to the annual variation of the seasonal rainfall paddy cultivation failed to give the maximum yield. Unexpected heavy rainfall causes floods and less rainfall results drought. This affect the cultivation as well as living standard of people in these areas. We science navigators were able to review the

Read more

Batticaloa Lagoon and Its Estuarine Flow

Batticaloa District is part of the Eastern Province of Sri Lanka and Batticaloa Town is the seat of the District Administration. The District Secretariat and the District Heads of other Departments are located in the Batticaloa town. BATTICALOA LAGOON Batticaloa Lagoon is a very large estuarine lagoon in Batticaloa District, of Eastern Sri Lanka. The city of Batticaloa is located on a narrow stretch of land between the lagoon and the Indian Ocean. Batticaloa District is flourished with three lagoons,

Read more

Singing Fish of Batticaloa – The Long Forgotten History is Renewing

Batticaloa, eastern part of Sri lanka is famous for many things, and one of them is almost forgotten by the current generation even though the emblems and statues reminds us why Batticaloa was once called “Town of Singing Fish”. Singing Fish is not mystery or legend, but rather true phenomena that linger to this date in the lagoons of Batticaloa. Yes this is about kind of fishes which can make musical notes in the dark nights. It is said in

Read more

Indonesian Volcanic Eruption – Covers Cities with White Ash

On 13th February, 2014, night time volcano eruption caused massive disturbance in Indonesian island Java, where the Mount Kelud is located. More than 100,000 people are evacuated, said Indonesian disaster agency. Mount Kelud, known for most powerful eruptions over history, blasted ash and debris more than 12 miles into air and the eruption could be heard upto 200 kilometers away. mount Kelud’s eruption created a white ash bed over an area of 500 km in diameter, covering almost one third

Read more

Fishy Eastern Cost of Sri Lanka

We are evidencing plenty of fish in eastern coast in these days. It is appears to be a small variation in the normal phenomenon. To explain this we need to have some knowledge on ocean living. Herrings(Soodai) are the small fish in the ocean, which is rich in healthy oil. They move in schools. Young ones feed in phytoplankton. This been called as Biomass of the ocean. Lot of predators of the sea are attracted to this tasty food, Include

Read more

Nuclear Weapons & Disasters

It is not a secret that nuclear weapon will cause massive disaster. Unfortunately we much closer to India and Pakistan, both have more than 100 nuclear war heads. Apart from direct effect of weapon, even a regional nuclear war can cause world wide climate change. According to American scientist magazine, Scientist have studied possible climate change can occur if India and Pakistan use nuclear weapons. Smoke and dust exhale into the atmosphere will reach the upper layers slowly and spread

Read more

Coral Bleaching

Corals in sea get most of their energy from microscopic algae that live in their tissue. These algae are colourful and are give colour to corals. Both are living closely called symbiosis. When sea temperature goes up due global warming or due to El-nino effect, the symbiosis between the coral and the algae breaks down and corals effectively expel the algae and turn white. The coral is then deprived of its source of energy, and dies. This called Coral bleaching.

Read more

Coastal Green Belt in Batticaloa: Is Casuarina A Success?

Coastal vegetations act as a barrier from soil erosion, salt spray, wind and provide protection from natural catastrophes as tsunami. Artificial coastal barriers are established for similar functions. This had tremendously increased following 2004 tsunami. Some plant species have been preferred for establishment of artificial coastal green belt. In Batticaloa, Casuarina has been a popular species for the green belt (more than 95%). The overall extent of Casuarina plantation is about 400ha. About 100ha had been planted by Forest Department

Read more